LEEUWARDEN - Van 4 oktober tot en met 8 november 2021 gaat een subsidieregeling open voor het herstellen en inrichten van het agrarisch cultuurlandschap, met het oog op een aantrekkelijk landschap, meer natuur en biodiversiteit. De subsidie is bedoeld voor agrarische collectieven, natuur- en landschapsorganisaties, waar agrariërs en particulieren bij aan kunnen haken. De subsidie valt onder de maatregelen van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). In totaal is € 3.120.000 beschikbaar.


Er zijn 12 onderwerpen voor deze subsidie, denk daarbij aan herstel/inrichting van: boerenerven, akkerranden, boomwallen, elzensingels, greppelland, kruidenrijk grasland, historische paden of dijken. Let op: onderhoud valt er niet onder.

Van de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot aan het herstel van agrarische historische erven; met het openstellen van deze regeling brengen we het ‘Ferhaal fan Fryslân’ goed voor het voetlicht en versterken we het Friese agrarische cultuurlandschap.” Zegt gedeputeerde Fokkinga

Samen werken aan een gezond en aantrekkelijk landschap in Fryslân

De provincie investeert uit eigen budget en met Europese middelen, in maatregelen voor het herstel van het Friese agrarisch cultuurlandschap. Ze sluit daarbij

aan op de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte.

De provincie werkt daarin nauw samen met agrarische collectieven en provinciale landschapsorganisaties. Dit is goed voor het cultuurlandschap, de natuur, een duurzame landbouw en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het platteland voor bewoners en recreanten. Op deze manier werkt de provincie samen met hen aan de Friese brede welvaart.

De subsidie is vanaf 4 oktober 2021 aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). De tekst voor de subsidiemogelijkheden is te raadplegen op Plattelandontwikkelings-programma (POP) | Fryslan.