LEEUWARDEN - Het pas verschenen onderzoeksrapport “Verkenning mogelijkheden verduurzaming bloembollenteelt in Fryslân” richt zich op de zorgen van omwonenden van bollenpercelen over het pesticidengebruik, en tegelijkertijd op de uitdagingen waar de bollentelers voor staan. Het rapport noemt een aantal mogelijkheden voor verduurzaming van de bollenteelt. Dat is nodig om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren/ beschermen.

Concrete maatregelen

In de Friese Landbouwagenda, die in september door Provinciale Staten vastgesteld is, worden concrete maatregelen genoemd om een meer natuurinclusieve landbouw te realiseren. De maatregelen om het gebruik van pesticiden in Fryslân terug te dringen passen bij die ambitie en dragen bij aan de Friese brede welvaart..

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Er wordt vanuit de Mienskip en politiek kritisch naar pesticidengebruik gekeken. Ik begrijp de zorgen. Dit blijkt ook uit het initiatiefvoorstel vanuit Provinciale Staten over de afbouw van pesticidengebruik. Ik ben daarom blij met deze handvatten uit het rapport. Dit rapport kan worden betrokken bij de behandeling van het initiatiefvoorstel vanuit de Staten.”

Dialoog in de samenleving moet voor wederzijds begrip zorgen

Vanwege de verschillende belangen van bloembollentelers, burgers en overheden is het van belang dat er een goed gesprek gevoerd wordt tussen deze groepen. De lokale bollentelers kennen de vragen en zorgen in de samenleving. Zij voldoen aan de wettelijke eisen en werken graag mee, maar worden tegelijkertijd door bezorgde burgers aangesproken op hun bedrijfsvoering. Daarnaast geven ze aan dat aanvullende verplichte maatregelen het voortbestaan van hun bedrijf kunnen bedreigen. De Provincie Fryslân heeft het initiatief genomen om een onderzoeker van het Nordwin College te vragen met alle betrokken partijen afzonderlijk in gesprek te gaan om te zoeken naar oplossingen. Het doel was met een aantal aanbevelingen te komen waar zowel omwonenden, bollentelers en de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân mee uit de voeten zouden kunnen. De gedane aanbevelingen benadrukken onder andere het stimuleren van goede voorbeelden, het faciliteren van goede communicatie tussen de belanghebbenden, het creëren van een goede en op feiten gebaseerde informatievoorziening en het scheppen van duidelijkheid voor de bollentelers m.b.t. toekomstige investeringen. Daarnaast wordt het belang van onderzoek en kennisontwikkeling voor verdere verduurzaming onderstreept. Tenslotte kan er geleerd worden van de pilot ‘duurzame bollenteelt’ in de gemeente Westerveld in het naburige Drenthe.

De provincie Fryslân streeft ernaar de aanbevelingen uit het rapport te concretiseren in een project. Mogelijk zou e.e.a. kunnen samengaan met het recente initiatiefvoorstel ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik pesticiden in Fryslân 2021-2030’ vanuit Provinciale Staten, wanneer dat aan de orde is. Er moet nog worden gezocht naar financiële middelen.