DOKKUM - Door het aftreden van wethouders Jouke Douwe de Vries en Rebecca Slijver afgelopen donderdag zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld. Wethouders Bert Koonstra, Hanneke Jouta, Pieter Braaksma en burgemeester Johannes Kramer nemen tot het zomerreces een aantal vacante portefeuilles waar. De voorlopige herverdeling is vooral bedoeld om het ontstane probleem voor de hele korte termijn snel op te lossen. Als er na het zomerreces meer duidelijkheid is kijkt het college opnieuw naar de verdeling.

Algemeen Bestuur en Veiligheid - burgemeester Kramer

 • Bestuur
 • Openbare orde en Veiligheid
 • APV
 • Burgerzaken / verkiezingen
 • Bestuurlijke betrekkingen
 • Huisvesting ambtelijk apparaat
 • Voorlichting en communicatie
 • Bestuurlijke betrekkingen (bv. ANNO)
 • Toezicht en handhaving
 • Bedrijfsvoering
 • Europa: Personeel en organisatie, Communicatie
 • Financiën (tot reces, na reces naar een wethouder)

‘Mienskip’, cultuur, beheer en milieu – wethouder Jouta

 • Beleid dorpen en wijken
 • Sociale verbondenheid
 • Betrokkenheid burgers
 • Voorzieningenniveau
 • Cultuur en media
 • Meertaligheid
 • Monumenten en erfgoed
 • Beheer openbare ruimte
 • Biodiversiteit
 • Duurzaamheid
 • Recreatie en toerisme
 • Sport
 • Beheer en onderhoud sportvelden
 • LHBTI+

Wonen, ruimte en vergunningen – wethouder Koonstra

 • Ruimtelijke ontwikkeling/
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Wonen
 • Grondbeleid
 • Omgevingswet
 • Bedrijfsvoering + dienstverlening
 • ICT
 • Centrale huisvesting
 • Sociaal Domein
 • Onderwijs (kinderopvang/ vve, onderwijshuisvesting)
 • Gezond leven (bewegen, eten en drinken)
 • Jobinder
 • Bestuurlijke samenwerking gemeente Dantumadiel
 • Energietransitie

Economie, Verkeer en Infra, Landbouw – wethouder Braaksma

 • Landbouw
 • Holwerd aan Zee
 • Verkeer en vervoer
 • Meerjarig onderhoud infrastructuur (Kapitaalgoederen)
 • Arbeidsparticipatie/naar werk leiden
 • Regiodeal/Versnellingsagenda