DOKKUM - Van 21 oktober tot en met 1 december 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Súd Ie’ ter inzage (NL.IMRO.1970.BpFietspadsudie-ON01).

De gemeente Noardeast-Fryslân werkt sinds 2013 samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân binnen het uitvoeringsprogramma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Onderdeel van dit programma is de realisatie van een verhard fietspad langs de vaarroute Súd Ie, tussen Oostmahorn (Lauwersmeer) en Dokkum. Daarnaast gaat het om de realisatie van twee waterbelevingsstekjes voor de pleziervaart, en twee lokale toeristische overstapplaatsen langs de vaarroute Súd Ie. Om deze voorgenomen plannen juridisch-planologisch mogelijk te maken, heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Súd Ie’.

Dit ontwerpbestemmingsplan is tot stand gekomen nadat eerder inspraak en wettelijk vooroverleg heeft plaatsgevonden op een voorontwerpbestemmingsplan. Dit heeft niet geleid tot een essentiële wijziging van het plan. Ten opzichte van het voorontwerpplan is een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ toegevoegd, en zijn de tijdelijke rij- en werkstroken als aanduiding onder de agrarische bestemming geplaatst. Verder zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen/aanvullingen doorgevoerd.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Vanwege het coronavirus kunt u het ontwerpbestemmingsplan tot het einde van de zienswijzetermijn alleen op afspraak bekijken in het gemeentehuis in Dokkum (Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum). U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1970.BpFietspadsudie-ON01).

Wilt u reageren?

U kunt van 21 oktober tot en met 1 december 2021 uw zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290 AA te Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: (0519) 29 88 88.