WIERUM - In het zomerreces heeft minister Wiebes een bezoek gebracht aan Wierum. Tijdens dit informele werkbezoek liet hij zich in klein verband bijpraten door bewoners, betrokkenen en bestuurders over de ervaringen van de pilot Omgevingsproces Ternaard.


Het gesprek met de minister vond plaats in dorpshuis de Pipenâle in Wierum. Tijdens het gesprek is door de voorzitter van het ontzorgingsspoor, Albert van der Ploeg een door alle betrokken partijen (ministerie van EZK, Provincie, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en NAM) ondertekend ‘Afsprakenkader’ aangeboden. Een document met afspraken om mogelijke ongewenste effecten van gaswinning te voorkomen, op te lossen of in te grijpen als het nodig is. Het ‘Afsprakenkader’ is een van de resultaten van het omgevingsproces tot nu toe. Na afloop heeft de minister aangegeven: “Ik ben hier vooral om van jullie te leren. Het is een proces vol dillema’s en tegengestelde belangen, maar er is ondertussen veel bereikt met deze pilot. We zijn eerlijk tegen elkaar, realistisch en we luisteren naar elkaar”.

Er zijn drie afzonderlijke sporen te onderscheiden in de pilot: Het vergunningenspoor waar het ministerie van EZK verantwoordelijk voor is, het ontzorgingsspoor waarbij de NAM trekker is en het spoor van de Investeringsagenda, getrokken door de drie regionale overheden. De investeringsagenda bestaat uit drie thema’s: sociaal economische vitaliteit, duurzaamheid en verzilting. De Gebiedscommissie in oprichting gaat de komende tijd aan de slag met de verdere invulling van de 60 mln euro. Met de NAM en het ministerie van EZK is overeengekomen dat deze bijdrage vrijkomt over een periode van 10 jaar mocht overgegaan worden tot gaswinning.De aanvraag van de NAM om instemming met het winningsplan voor gaswinning uit het veld Ternaard, de zorgen in de regio daarover en de verantwoordelijkheid van de minister om al dan niet instemming te verlenen, zijn de basis geweest om de pilot Omgevingsproces Ternaard te starten. De pilot is erop gericht om voorafgaand aan de besluitvorming over mogelijke gaswinning volop ruimte te hebben voor de belangen van inwoners van de regio. Om ook, als door de minister tot gaswinning wordt besloten, in de regio te investeren en deze achter te laten met een sociaaleconomische plus aan het einde van de winning. Het is het eerste mijnbouwproject in Nederland waarvoor een dergelijk proces is gestart.