DOKKUM - Ongeveer 50 bezoekers bezochten dinsdag 10 september de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland in de periode na 2030. In de IJsherberg te Dokkum presenteerden Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland mogelijke oplossingsrichtingen voor een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige verbinding tussen Ameland en de vaste wal.

Tijdens de avond werd uitleg gegeven over de morfologische ontwikkelingen; het natuurlijke systeem van stroming, zand en slib in de Waddenzee. Door het dichtslibben van de vaargeul moet er steeds meer gebaggerd worden. Ondanks de forse baggerinspanningen kampt de veerverbinding al langere tijd met vertraging. Na de uitleg over de morfologie zijn scenario’s voor langetermijnoplossingsrichtingen gepresenteerd.

Scenario’s voor oplossingsrichtingen
Op basis van analyses zijn drie toekomstscenario’s gepresenteerd. Het eerste scenario is het optimaliseren van de bestaande verbinding. Hierin blijft de route Holwerd-Nes gehandhaafd en worden vracht en personen met een auto gescheiden van personen zonder auto. Scenario twee is het optimaliseren van het bestaande en het veranderen van de vaarroute. Hierin wordt de vertreklocatie verplaatst naar Ferwert, omdat dan een betere aansluiting op de natuurlijk geulen mogelijk is. Op Ameland blijft de locatie Nes. Het derde scenario bestaat uit een niet-varende oplossing: een tunnel onder het Wad.

De reacties van de aanwezigen waren betrokken en positief kritisch. Aan de hand van stellingen discussieerden aanwezigen over hoeveel belang ze hechten aan onder meer frequentie, aanlandplek en de mogelijkheid om de auto mee te nemen, en hoe ze aankijken tegen varen op tij, duurzaamheid en de kosten van het baggeren. De reacties worden meegenomen in de rapportage: Langetermijnoplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland.

Informatieavond Ameland
Op 18 september is er een informatieavond op Ameland. Op deze avond gaan de betrokken partijen met de bewoners van Ameland in gesprek over de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook de resultaten van deze avond worden meegenomen in de rapportage.

Langetermijnoplossingsrichtingen
Vanwege vertragingen op de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd is in 2015 in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestart met het Open Plan Proces (OPP) vaarverbinding Holwerd – Ameland. Het OPP heeft vijf kortetermijnmaatregelen opgeleverd en daarnaast een eindadvies voor de lange termijn.

Het eindadvies maakt duidelijk dat vanwege de morfologische trends de kortetermijnmaatregelen geen oplossing zijn voor de lange termijn. Om in de toekomst de bereikbaarheid van Ameland vanaf de vaste wal te borgen, stelde het OPP voor om te komen tot een duurzame en gedragen langetermijnoplossing voor de volgende concessieverlening (vanaf 2029).

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland leveren eind 2019 het advies op aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Naast de informatieavonden wordt de projectgroep voor het maken van het advies geadviseerd door experts en een adviesgroep. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van o.a. Wagenborg Passagiersdiensten, de Coalitie Wadden Natuurlijk, consumentenplatform Waddenveren, ondernemersplatform Ameland, dorpsbelangen en Holwerd aan Zee.